PROPOZICE – HERNÍ  ŘÁD  SK RKP

 

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE SOUTĚŽE

I.1  Výbor  a  komise

       Celou soutěž řídí výbor, který je volen členskou schůzí (ČS),

       obvykle v červnu,vždy na dvouleté období.

       Při výboru pracují tyto komise

       Sportovně technická                         STK

       Disciplinární                                     DK

       Odvolací                                           OK

       Revizní                                             RK

       Výbor SK RKP koná své schůze zpravidla jednou měsíčně.

       Předsedové komisí jsou ustanoveni ze zvolených členů výboru.

       Místa schůzí a jejich termíny jsou vždy oznámeny před

       zahájením soutěže nebo v rozpisu soutěže,který je oddílům

       zasílán elektronicky.

 

I.2  Podklady pro řízení soutěže

      Pro řízení soutěže jsou směrodatné a závazné tyto dokumenty:

      a / pravidla fotbalu

      b / prépozice SK RKP

      c / soutěžní řád fotbalu (pokud propozice SK RKP nestanoví jinak)

      d / jednotný disciplinární řád SK RKP/

      e / rozpis soutěží pro příslušný ročník

      f / usnesení členské schůze

 

I.3  Členská schůze

      Členská schůze (ČS) se konají dvakrát do roka,vždy po skončení podzimní

      a jarní části hracích ročníků.ČS schvaluje činnost všech řídících orgánů

      soutěže za uplynulé období a všechny zásadní dokumenty,podle kterých

      se soutěž řídí.

 

I.4 a  Podmínky pro přijetí do soutěže

      Soutěže se může zúčastnit omezený počet mužstev,která mají hřiště na

      Území hlavního města Prahy a splňují podmínky atestace.

 

I.4b   Náhradní  členská schůze

      V případě, kdy členská schůze není schopná se usnášet, z důvodů malého počtu

      delegátů, svolá výkonný výbor náhradní členskou schůzi, a to tak, že vyhlásí

     10 minutovou přestávku a poté členská schůze pokračuje jako náhradní členská

     schůze.Náhradní členská schůze musí mít nezměněný program jednání.

     Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet

     přítomných delegátů.

 

I.5  Soutěžní kategorie

      Soutěž je pořádána ve dvou věkových kategoriích

      Kategorie  A.

      Hráči, kteří dovrší v příslušném roce 18 let a starší.Hrací doba 2x45 minut.

      Kategorie  B.

      Hráči, kteří dovrší v příslušném roce 35 let a starší.Hrací doba 2x40 minut.

 

I.6  Přihlášky do soutěže

      Do každého hracího ročníku soutěže se mužstvo musí znovu přihlásit.Přihlášky

      do soutěže se přijímají ve vypsaném termínu,který končí na členské schůzi

      uspořádané po skončení uplynulého hracího ročníku.V tomto termínu musí být

      složen členský příspěvek (platí se hotově). Výše členského příspěvku pro každý

      hrací ročník bude odsouhlasen na ČS. Nesloží-li mužstvo,které již startovalo v

      předchozím ročníku,přihlášku a členský příspěvek ve stanoveném termínu,

      nebude mu povolen start vnovém hracím ročníku. Odhlásí-li se mužstvo v průběhu

      soutěže,nebo bude-li vyloučeno pro nedodrzování propozic,členský příspěvek se

      nevrací.

¨

I.7  Rozdělení do tříd

       Mužstva jsou rozdělena do tříd podle výkonnosti po 8,  10,  nebo 12 účastnících

       na podkladě výsledků uplynulého hracího ročníku.Nově přihlásiší se mužstvo

       bude zařazeno do nejnižší třídy příslušného hracího ročníku. Soutěž se hraje syst.

       podzim – jaro dvoukolově každý s každým.(postupové a sestupové klíče viz.příloha).

 

I.8  Vedení tříd

      V každé třídě ustaven vedoucí, který je současně členem STK. Vedoucí vede třídu,

      schvaluje zápasy s normálním průběhem. Ve sporných případech je vždy povinen

      obrátit se neprodleně na celou STK (na nejbližší schůzi – protesty,kontumace).

      Všechna mužstva jsou povinna být stále ve styku s vedoucím třídy a získávat od

      něho informace o všech akcích souvisejících se soutěží.

 

I.9  Závěrečné hodnocení

      Vítězem SK RKP se stává vítěz přeboru.  

     

II. SOUPISKY, PRŮKAZKY, ZÁPISY, ROZHODČÍ 

 

II.1  Soupisky

         a/  VV SK RKP  a STK nepřebírají potvrzením soupisky a hráčské

       průkazky odpovědnost za nedostatky zaviněné mužstvem.  

         b/  soupiska je doklad potvrzený řídícím orgánem soutěže, který určuje

       příslušnost hráčů k určitému mužstvu.

         c/ mužstvo je povinno předložit soupisku řídícímu orgánu soutěže ve

       stanoveném termínu ke kontrole a potvrzení. Nepředložení soupisky ve

       stanoveném termínu má za následek finanční postih.

         d/  každý člen (hráč)svým podpisem na registračním lístku souhlasí s

       uvedením svého rodného čísla na soupisce, registračním průkaze a zápise

       o utkání. Zároveň potvrzuje svůj vstup do SK RKP a zmocňuje vedoucího

       mužstva a kapitána k jednání v odborných komisích.

         e/  za správnost údajů na soupiskách a hracích průkazkách odpovídá

        vedoucí mužstva. Na soupisce můůže být zapsáno 30 hráčů v abecedním

        pořadí. U každého hráče musí být uvedeno pořadové číslo, příjmení, jméno,

        rodné číslo, u cizinců číslo pasu.

f /  soupiska musí obsahovat podpis oprávněného funkcionáře, případně

další údaje dle předtisku. U vedoucího mužstva a jeho zástupce musí být

telefon, mobil,e-mail, a adresa pro korespondenci. Vedoucí a jeho zástupce

by měli být určováni tak, aby byli na telefony dosažitelní.¨.

 g/  všechna přihlášená mužstva jsou povinna vyhotovit soupisku ve

2.provedeních (zásadně strojem neb tiskárnou.).

  h/  pro jarní část soutěže se soupiska pouze potvrzuje.

  i/  start cizincú a žen je v mužstvech SK RKP povolen.

  j/  každý hráč může být registrován jen v jednom mužstvu kategorie A.

 Pouze hráč starší 35 let může hrát za jedno mužstvo kategorie A a za jakékoliv

 mužstvo kategorie B. Pro každou kategorii musí mít vystaven svůj reg.průkaz.

 Na soupisce mužstva, kde hráč je registrován, musí být zřetelně vyznačeno

 hostování.V kategorii A stačí označení „nad 35 let“. V kategorii B označit

 hostování v kategorii A,  jménem oddílu.

             k/  je-li hráč registrován v mužstvu FS, a je mladší 33 let,musí mít na soupisce

           uveden jmenovitě oddíl FS.

    l/   „B“ mužstva jsou považována za samostatná mužstva a změny soupisek

  podléhají výše uvedeným ustanovením.

   m/  změny, které nastaly u hráčů uvedených na soupisce, je vedoucí  mužstva

  povinen ihned hlásit STK a vedoucímu třídy (adresy,registrace,telefon apod.).

   n/  doplňování soupisek se provádí na schůzích STK po celý hrací ročník.

       

 

      II.2  Hráčské průkazky

  Každý hráč, který je na soupisce uveden, musí mít hráčskou průkazku.

  Průkazka musí být opatřena fotografií hráče (rozměr cestovního pasu),

  Jednoznačně prokazující jeho totožnost.             

 

II.3   Termíny zápasů a rozlosování

      Pro každý ročník jsou stanovenz hrací termíny ve kterých musí být

       sehrány zápasy jednotlivých kol. Tyto termíny jsou před zahájením

       soutěže mužstvům oznámeny a mužstva jsou povinna zápasy v těchto

       termínech sehrát. Žádá-li některé mužstvo ze závažných důvodů

       (po dohodě obou mužtev) o přesunutí zápasů na náhradní termín, musí

       Tuto svoji žádost předložit STK ke schválení nejméně 21 dní předem.

       dohodu obou mužstev musí potvrdit vedoucí třídy. Začátky utkání a

       a rozlosování soutěže viz.příloha.

 

II.4  Sjednávání utkání

       Mužstva si vyjednávají zápasy dle rozlosování v určených termínech.

       Hostující mužstvo je povinno přistoupit na den zápasu určený domácím

       mužstvem tj. na termín ve stanoveném týdnu od pondělí do čtvrtka

       včetně. Začátek utkání stanoví domácí mužstvo. Nesouhlasí-li hostující

       mužstvo se začátkem utkání, je povinno okamžitě vyrozumět vedoucího

       třídy. Nedojde-li k vzájemné dohodě,začátek pak určuje úřední hodina

       pro příslušný týden, stanovená rozpisem soutěže, který je současně

       pro STK nejzažším možným začátkem utkání.

       Stanoví-li obě mužstva začátek utkání na pozdější dobu, budou v

       případě nedohrání utkání obě mužstva postižena hracími důsledky.

       Termín sehrání zápasů hlásí domácí mužstvo nejméně 10 kalendářních

       dnů předem po předchozí telefonické dohodě s hostujícím mužstvem

       hlášenkou,telefonicky,SMS, neb e-mailem.

       Platnost lhůty 10 kalendářních dnů začíná druhý den po ohlášení zápasu,

       ale den utkání se do této lhůty započítává. (např.zápas,který se bude hrát

       11.4. musí být nahlášen 1.4.). Neohlásí-li se domácí mužstvo hostujícímu

       nejméně 10 kalendářních dnů před termínem utkání má hostující mužstvo

       právo na nejbližší schůzi STK přiznání kontumačního výsledku ve svůj

       prospěch. Nastoupí-li mužstvo přesto k utkání,platí výsledek na hřišti a

       protest se nepřijímá. Mužstvo se odehráním vzdává právo žádosti o

       kontumační výsledek. Hlášenka se musí rovněž zaslat vedoucímu třídy,

       a pracovníkovi obsazujícímu zápasy rozhodčími. Nejlépe mailem

       případně SMS. Ve sporných případech rozhoduje datum odeslání.  

 

II.5   Zajišťování   hřiště

      Domácí mužstvo:

         a/  zajistit hřiště tak, aby utkání mohlo začít včas abylo sehráno celé

         b/  učinit všechna opatření pro regulerní a hladký průběh utkání

         c/  zajistit bezpečnost rozhodčího a hostujících hráčů,zejména při

       odchodu do kabin.

         d/  řádně připravit hrací plochu ve smyslu pravidel kopané (lajnování,

       praporky,sítě).

         e/   mít k dispozici zápis o utkání,píšťalku,červenou a žlutou kartu,

       hodinky,praporky pro asistenta rozhodčího.

         f/   mít vybavenou lekárničku.

         g/  zajistit uzamykatelné šatny pro rozhodčího a hostující oddíl.

         h/  zajistit účast odpovědného funkcionáře.

          i/  včas se dostavit k utkání.

       Hostující mužstvo:

         a/  pomáhat pořádajícímu mužstvu zajišťovat regulerní a hladký průběh

         b/  zajistit účast odpovědného funkcionáře

         c/  včas se dostavit k utkání a využít všechny možnosti pro to, aby

       nemusela být čerpána čekací doba.

 

II.6   Zajišťování   rozhodčího

      Domácí mužstvo je povinno k utkání zajistit neutrálního rozhodčího

       hlášenkou, 10 kalendářních dnů (kap.II.odst.4) písemně,telefonem neb

       elektronicky (mailem),u určeného pracovníka pro obsazování rozhodčích.

       Pro utkání je každé mužstvo povinno zajistit jednoho pomezního

       rozhodčího a dát ho k dispozici hlavnímu rozhodčímu, pokud o něho

       požádá.  Tato povinnost, kterou delegovaný rozhodčí má právo vyžadovat,

       platí i pro případ,kdy se mužstvo dostaví na hřiště s menším počtem hráčů

       a bez odpovědného funkcionáře.

       

II.7  Nedostavení se rozhodčího

      V případě, že se nedostaví delegovaný rozhodčí, mužstva jsou povinna

       Utkání sehrát jako mistrovské.Postup pro určení rozhodčího je tento :

        a/  v případ, že na hřišti je přítomen jiný rozhodčí /člen svazu rozhodčích)

       má právo se ujmout řízení utkání (po prokázání se průkazem rozhodčích).

        b/  pokud je na hřišti přítomno více svazových rozhodčích, pak zápas bude

       řídit rozhodčí s nejvyšší kvalifikací.Při stejné kvalifikaci rozhodne dohoda

       nebo los.

        c/  není-li na hřišti přítomen žádný svazový rozhodčí, pak se mužstva musí

       dohodnout na rozhodčím laikovi. O tom rozhodnou kapitáni obou mužstev

       za účasti obou navrhovaných členů. Nedojde-li kdohodě, nastupuje los.

       Tato dohoda podepsána kapitány obou mužstev (před zahájením utkání)

       musí být uvedena v zápisu o utkání, který je pořádající mužstvo mít

       dispozici. Takto vyplněný a podepsaný zápis je pro STK směrodatný a

       pořádající mužstvo ručí za jeho správné odevzdání vedoucímu třídy,nebo

       do nejbližší schůze STK, (případně elektronicky).Neodevzdání zápisu

       pořádajícím mužstvem se považuje jako neplnění povinností a řeší se v

       STK  DK.

        d/  Náhradní rozhodčí Svazu Rozhodčích (SR) řídí celé utkání i kdyby se

       po době 20 minut dostavil na hřiště delegovaný rozhodčí.

        e/  dohodnutý či nalosovaný rozhodčí-laik řídí utkání celé, pokud se

       nedostaví  na hřiště delegovaný rozhodčí nejpozději do zahájení druhého

       poločas. V takovém případě převezme řízení utkání od rozhodčího laika.

        f/   o způsobilosti hrací plochy rozhoduje výhradně rozhodčí.

 

II.8   Odměna rozhodčímu

    Odměnu rozhodčímu hradí vždy domácí mužstvo zásadně před začátkem

     Utkání. Pokud se delegovaný rozhodčí dostaví opožděně a převezme řízení

     Zápasu (od rozhodčího laika) náleží odměna jemu. Rozhodčí laik má nárok

     Na odměnu jen tehdy,řídí-li uzkání celé. Výše odměny (paušálu) rozhodčímu

     je vždy dohodnuta mezi SK RKP a SR. Rozhodčí nemá nárok nárok na

     odměnu jen v tom případě, že neuzná terén za způsobilý ke hře.Přísluší mu

     však paušál dohodnutý propříslušný hrací ročník. V případě,že se soupeř k

     zápasu nedostaví, je mužstvo, které se dostavilo (hostující), povinno zaplatit

     odměnu rozhodčímu. Nedostaví-li se ze závažných důvodů k utkání ani

     jedno mužstvo, je domácí mužstvo povinno doručit nejpozději do 3 kalendářních

     dnů úhradu za rozhodčího referentu pro obsazování zápasů SK RKP.

     Nebude-li tento termín dodržen, má mužstvo s okamžitou platností zastavenu

     činnost se všemi hracími důsledky.

 

II.9   Zápis o utkání

     Před utkáním vyplní zástupci obou mužstev zápis o utkání. Formulář musí

      mít domácí k dispozici.Číslování hráčů musí souhlasit se zápisem. Před utkáním

      se zásadně píše počet hráčů,kteří nastupují k utkání.Střídající hráči doplněni

      ve smyslu platných pravidel fotbalu. Opravy v zápise musí být parafovány

      rozhodčím.Škrty se provádějí jednoduchou čarou.

 

II.10  Konfrontace

     Každé mužstvomá právo provést konfrontaci hráčů soupeře před utkáním,ale

      nejpozději před zahájením druhého poločasu. Konfrontaci provádějí pouze

      kapitáni. Hráč který je konfrontován se musí prokázat platnou průkazkou SK RKP,

      (kap.II.odst.2), průkazem občanské totožnosti (případně pasem).

      Na rozdíl od hracího řádu, nepředloží-li hráč při konfrontaci občanský průkaz,

      nebo  pas, je jeho start považován za neoprávněný. Hráč nastupující k utkání

      během 2 poločasu může být konfrontován pouze při nástupu do hry. V případě

      neoprávněného startu hráče, zjištěného z totožnosti,či nepřiznané registrace,

      bude provinivší se mužstvo potrestáno hracími důsledky. V případě provinění

      obou mužstev bude potrestání oboustranné. Konfrontaci jsou oprávněni

      provádět také členové výboru SK RKP a  STK a to před utkáním, o poločase

      a bezprostředně po skončení utkání. Nebude-li tato konfrontace umožněna,

      budou obě mužstva potrestána hracími důsledky.  

 

 

III. Povinnosti a práva vedoucího mužstva kapitána a hráčů

 

III.1  Povinnost vedoucího mužstva

         a/  dbát na kázeň mužstva

         b/  vyplnit před utkáním zápis o utkání a předložit jej spolu s platnými registr.

      průkazy hráčů rozhodčímu pověřenému řízením utkání.

         c/  v případě nedostavení se delegovaného rozhodčího zabezpečit zabezpečit

      v souladu s kap.II odstavec 7 řízení utkání.

         d/  před utkáním zaplatit odměnu rozhodčímu.

         e/  ohlásit následující pracovní den výsledek vedoucímu třídy, a odeslat zápis

      o utkání, nebo jej doručit do nejbližší schůze STK (nejpozději do 8 dnů).

         f/  zajistit doručení průkazek vyloučených hráčůdo nebližší schůze STK,

      (nejpozději však do 8 dnů).

         g/  v případě, že rozhodčí si zápis ponechá k doplnění, musí ihned následující

               prcovní den o této situaci uvědomit vedoucího své třídy (případně STK)

         h/  oznámít všechny mimořádné události (nesehrané utkání,nedohrané utkání,

       inzultace a pod.).

         i/   zúčastnit se,případně zajistit účast zástupce mužstva na ČS.

         j/   zajistit funkci pořadatele (uvést jmenovitě do zápisu), který bude

       nápomocen rozhodčímu při nenadálé situaci (zajištění ošetření zraněného hráče,

       převoz do nemocnice a pod).

        k/   před utkáním, v průběhu utkání i pojeho skončení respektovat pokyny

       rozhodčího.

         l/   zajistit aby vyloučený hráč nebo náhradník opustil hřiště.

 

III.2   Povinnosti  kapitána

       a/   je vyznačen páskou na levém rukávu

        b/   spolu s vedoucím odpovídá za pořádek v mužstvu achování

       svých spoluhráčů.

        c/   doplňuje, případně opravuje sestavu mužstva v zápise o utkání

        d/   podepisuje zápis o utkání a potvrzuje správnost všech uvedených

       údajů (totožnost vyloučených či napomínaných hráčů). Je tedy i plně

       zodpovědný za neoprávněný start hráčů z jakýchkoliv důvodů.

        e/   oznamuje rozhodčímu odchod a střídání hráčů.

        f/   potvrzuje podpisem dohodu mužstev nebo výsledek losování

       o řízení utkání rozhodčím-laikem.

        g/  s vedoucím mužstva a svými spoluhráči zajišťuje bezpečnost

       rozhodčího.

       h/  po utkání odejde s rozhodčím do jeho kabiny a převezme od

      rozhodčího registrační průkazky (i vyloučených hráčů). Vyslechne si

      připomínky rozhodčího,případně vysloví slušným způsobem sám své

      připomínky a podepíše převzetí průkazek v zápise. Průkazky nemá

      právo převzít nikdo jiný než kapitán (nebo jeho zástupce).Převezme

      od rozhodčího zápis o utkání, pokud je jeho oddíl pořadatelem utkání.

      Nesplnění tohoto úkolu se považuje u kapitána nebo jeho zástupce

      za disciplinární provinění.

        i/  v případě nepředvídatelných okolností během zápasu nebo po

      utkání může rozhodčí doplnit údaje o průběhu utkání dodatečně.

      V tomto případě pak odevzdá zápis (včetně všech zadržených průkazek)¨

      sám do komise STK SK RKP.

 

III.3   Práva kapitána

       a/  dotázat se slušným způsobem rozhodčího utkání na důvod jeho

      rozhodnutí (ve sporných případech).

       b/  upozornit rozhodčího utkání na závady a požádat ho, aby je uvedl

      v zápise.

       c/  nahlédnout do zápisu o utkání a nejpozději v poločasové přestávce

      požádat o kontrolu průkazek (konfrontace), eventuelně si opsat zápis

      o utkání.

       d/  má právo provést kontrolu totožnosti hráčů soupeře před utkáním,

      nejpozději však o poločasové přestávce a při střídání hráčů nastupujících

      ve 2 poločase.

III.4   Povinnosti hráčů a jejich výbav

       a/  chovat se na hřišti (i mimo něj) ukázněně a slušně,respektovat

       nařízení a pokyny rozhodčího utkání,vedoucího mužstva a kapitána.

        b/  mít platný průkaz občanské totožnosti s rodným číslem (případně

       pas) a hráčskou průkazku s fotografií ověřenou STK (kap.II.odst.2).

        c/  ohlásit se rozhodčímu utkání a předložit svůj svůj průkaz

      nastupuje-li hráč opozděně nebo jako náhradník.

        d/  hrát utkání v předepsané výstroji tj.,že mužstva jsou povinna

      nastoupit k utkání v jednotném oblečení s čísly a v jakékoliv sportovní

      obuvi zhotovené v kombinaci guma- textil- umělá hmota s

      neviměnitelnými kolíky.Hráči musí mít chrániče holení.

        e/  Hráč,který hraje v brýlích,musí písemně do zápisu před utkáním

      potvrdit ,že hraje na vlastní nebezpečí a nese odpovědnost za

      případné zranění dalších hráčů jeho vinou.

 

III.5    Start registrovaných hráčů

     V soutěži SK RKP mohou startovat hráči registrovaní v soutěžním

      fotbale ČMFS. Hráči kteří dovrší 33 let se již nepovažují za registrované

      a to bez ohledu, zda stále soutěžní fotbal hrají.

 

III.6   Zrušení registrace ČMFS

       a/  registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru ČMFS,který

      stanoví příslušnost k určitému klubu.

       b/  registrace se zruší, požádá-li o zrušení registrace mateřský klub hráče.

      Mateřský klub je povinen o zrušení pozádat písemnou formou.

       c/  registrace se také zruší na základě písemné odhlášky hráče z registrace.

 

III.7   Střídání hráčů

                Kategorie A

                a)      V soutěžním utkání SK RKP je možno vystřídat všechny hráče uvedené v zápise

       o utkání .(ale pouze 5 registrovaných hráčů, viz. kap.III. odst.5).

             b)      Počet střídání jednotlivých hráčů v utkání není omezen. To znamená, že střídaný

       hráč se smí opět vrátit do hry.

                c)       Hráči smějí střídat pouze v přerušené hře od středové čáry a to pouze se

       souhlasem hlavního rozhodčího.

               d)      Hrací doba se za jednotlivá střídání nenastavuje.

               e)      Rozhodčí jednotlivá střídání do zápisu o utkání nezapisuje.

               f)       O těchto změnách jsou vedoucí obou mužstev povinni informovat před utkáním

       hlavního rozhodčího.

             Kategorie B

          Zůstává stávající znění propozic.

         Utkání se hraje s minimálním počtem 7 hráčů. Klesne-li počet hráčů pod 7, utkání

         musí být ukončeno a výsledek bude řešit STK.

         Při střídání hráčů kteří se dostaví až během utkání jsou kapitáni povinni

         navzájem si tuto okolnost sd  ělit. Tito hráči musí osobně předložit hráčskou

         průkazku rozhodčímu utkání.

 

III.8  Vyloučení hráče

     Vyloučenému hráči,nebo hráči,kterému rozhodčí zadržel hráčskou průkazku

      za provinění před zápasem, v poločasové přestávce,nebo po skončení utkání

      se okamžitě zastavuje činnost. V žádném přípdě nesmí nastoupit k dalšímu

      utkání až do rozhodnutí DK, která se schází každý týden. Vyloučený hráč,

      nebo hráč kterému byla průkazka zadržena, se dostaví s vedoucímmužstva

      na nejbližší schůzi DK s návrhem na potrestání.Nedostaví-li se hráč ani

      vedoucí mužstva na projednání případu,DK bude posuzovat situaci tak,

      že provinivší se mužstvo nebo hráč souhlasí podle charakteru provinění

      s maximální výší trestu. DK trestá podle platného disciplinárního řádu

      kopané,ale vždy nepodmíněně.

 

IV.   DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

     Všechny přestupky proti ustanovením těchto propozic posuzují a

      trestají řídící orgány,podle povahy přestupku.Zásadně jsou možné

      4 druhy postihů.

          a/  hrací důsledky (kontumační výsledek 3:0 a ztráta 3 bodů,případně

      oboustranná kontumace při provinění obou mužstev).

          b/  disciplinární opatření (rozhodnutí DK na podkladě disciplinárního

      řádu kopané).

          c/  kárná opatření

          d/  krácení dotací až do odebrání celé částky

 

IV.1  Hrací  důsledky

     Tyto tresty vynáší komise STK za závažná porušení řádů a směrnic,

      kterými byla porušena regulérnost soutěže. Podle stupně závažnosti

      porušení řádů a směrnicmůže se připojit i potrestání disciplinární.

          a/  svévolné přeložení utkání na jiný termín než určil řídíci orgán.

          b/  nastoupení mužstva k utkání po uplinutí čekací doby nebo

      nenastoupení k utkání. V případě, že k utkání nenastoupí hostující

      mužstvo, má domácí mužstvo právo pozadovat uhrazení nákladů

      na přípravu hřiště a odměny rozhodčímu.

         c/  utkání bylo zahájeno po uplinutí čekací doby z viny obou

     mužstev nebylo zahájeno vůbec.

        d/  předčasné ukončení utkání z viny jednoho či obou mužstev.

     Dojde-li k svévolnému předčasnému opuštění hrací plochy,některým

     z mužstev,následuje ještě disciplinární postih.

        e/  start hráče nebo hráčů v utkáníbez registračního průkazu a

     průkazu totožnosti,nebo start na cizí registrační průkaz nebo je-li

     hráč registrován za 2 mužstva stejné kategorie SK RKP. Při odmítnutí

     identifikace bude přestupek řešen v DK.

        f/  start hráče který byl v předchozím utkání vyloučen a disciplinární

     řízení proti němu nebylo ukončeno (i když vyloučenému hráči nebyla

     odebrána hráčská průkazka nebo nebyla doručena do DK).

       g/   odmítnutí předložit registrační průkazky ke kontrole (neumožní

     tak konfrontaci) navíc řízení DK.

       h/  hřiště není připraveno k utkání (kap.I.odst 4,a kap.II.odst 5).

       i/   nebyl v termínu řádně objednán rozhodčí (kap.II.odst.6.).

      j/   předložené soupisky a registrační průkazky nejsou potvrzeny STK

    pro příslušné hrací období.

      k/  neuvedení registrovanosti nebo hostování na soupisce

      l/   nenastoupení k utkánířízenému rozhodčím laikem

    m/  pozdní  nahlášení konání zápasu soupeři

     n/  výsledek zápasu nebyl nahlášen vedoucímu třídy a zápis nebyl

 odeslán v předepsané lhůtě (kap.III.odst.1).

     o/  v zápase nastoupilo a v zápise je uvedeno více registrovaných hráčů

 než je propozicemi povoleno

     p/  nedoručení zápisu a registračních průkazůvyloučených hráčů do

 nejbližší schůze STK.

     r/  mužstvo,jehož hráč odevzdal reg.průkaz TJ FS, (pro STK RKP je

 je veden jako neregistrovaný) nechal si však vystavit duplikát pro

 soutěžní utkání nebo potvrzení předložené STK je fingovaný. či nechá-li

 se opět zaregistrovat. Každý start tohoto hráče je neoprávněný. Při

 neoprávněném startu hráče budou utkání na základě  zápisů zpětně

 kontumována.Při zjištění dvojí registrace (neplatné) bude provedena

 zpětná kontumace oběma mužstvům.

    s/   jestliže nastoupil k utkání v době,kdy mužstvo mělo již vystřídán

 plný povolený počet hráčů, který připouštějí propozice.

 

 IV.2   Disciplinární opatření

   Disciplinární opatření proti mužstvům se uplatňují v těchto případech.

 Zastavení činnosti mužstvu (na návrh DK).

    a/  inzultace rozhodčího více hráči mužstva

    b/  nezaplacení rozhodčímu v předepsané lhůtě

    c/  hrubé přestupky narušující regulernost soutěže – nezaplacení

 výloh při nedostavení se k utkání (kap.5.odst.1)

    d/  hraní soutěžních utkání na hřištích,kteránemají atestaci.

 Ve všech těchto případech (s výjimkou kap.V.2 odst d) má mužstvo

 zastavenu činnost až do vyšetření případu. V utkáních která měl v této době

sehrát prohrává kontumačně 3:0 a nezískává žádný bod.

 

IV.3   Vyloučení ze soutěže

Opatření  tohoto druhu se uplatňuje

    a/  za hrubé zkreslování údajů na soupisce

    b/  při 3 nedostavení se k utkání během soutěžního ročníku

    c/  při opakovaných hrubých disciplinárních přestupcích a soustavném

porušování propozic SK RKP.

   d/  dojde-li k ovlivnění utkání způsobem, který odporuje principu

poctivého sportovního soutěžení.

Mužstvo které bylo vyloučeno ze soutěže, nemusí být přijato do nového

soutěžního ročníku. Vyloučení mužstva schvaluje a potvrzuje výbor

SK RKP na doporučení STK a DK.

 

IV.4   Krácení dotací

Krácení dotací se provádí na základě seznamu a návrhu výboru SK RKP,

Který schvaluje členská schůze.

 


 

V.    PROTESTY A ODVOLÁNÍ   

Veškeré protesty a odvolání nebudou projednávány

    a/  bez příslušného vkladu

    b/  po uplynutí předepsané lhůty

    c/  protest a odvolání lze vzít zpět nejpozději před zahájením jejich

projednávání.

 

V.1   Protest k STK

Protest mužstva proti nedodržení propozic soupeřem je nutno podat

Zásadně písemně do nejbližší schůze STK, nejpozději však do 8 dnů

Od sehraného utkání s vkladem 50 Kč. Ve sporných případech, které

nemohou být řešeny ihned (nedostatek údajů), vyzve STK obě strany

prostřednictvím vedoucího třídy k projednávání. Prokáže-li se že protest

mužstva je oprávněný, bude vklad vrácen. V opačném případě vklad

propadá ve prospěch soutěže.

 

V.2   Odvolání k OK

Protest mužstva proti rozhodnutí STK je možno podat k OK písemně

s vkladem 80 Kč nejpozději však do jednoho týdne po rozhodnutí STK.

Povinností odvolávajícího se mužstva je informovat o tomto kroku

prokazatelně soupeře a vedoucího třídy, kteří budou přítomni projednávání

případu.Odmítne-li některá strana prokazatelně se jednání zúčastnit,

bude rozhodnuto bez její přítomnosti. Prokáže-li se, že odvolání mužstva

je oprávněné, bude vklad vrácen.Jinak vklad propadá ve prospěch soutěže.

 

V.3   Odvolání k výboru SK RKP

Protest mužstva proti rozhodnutí OK je možno podat písemně k výboru

SK RKP, jako k nejvyššímu odvolacímu orgánu s vkladem 100 Kč,

a uvést další nové okolnosti k případu. Prokáže-li se, že odvolání mužstva

je oprávněné, bude vklad vrácen. Jinak vklad propadá ve prospěch soutěže.

Rozhodnutí výboru SK RKP je pak konečné.

 

VI,   HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ  V  SOUTĚŽI

VI.1 Hodnocení v tabulce

      a/  za vítězství (i kontumační) získává mužstvo 3 body, za nerozhodný

výsledek v utkání získávají obě mužstva 1 bod.

      b/  o konečném pořadí v tabulce rozhoduje počet bodů. V případě,že dvě

nebo více mužstev má stejný počet bodů,platí soutěžní řád kopané.

(viz příloha (VIII bod.7).

 

VI.2   Kontumování  výsledků

     a/  při vyhlášení kontumačního výsledku se přiznávají vítěznémumužstvu

3 body a score 3:0. Prohrávající mužstvo nezískává žádný bod a započítává

Si pasivní score 0:3.

     b/  při oboustranné kontumaci (vina obou mužstev) žádné mužstvo

nezískává body a započítávají si pasivní score 0:3.

     c/  jestli-že vítězné mužstvo kontumovaného utkání dosáhlo při utkání

příznivějšího brankového poměru,platí výsledek dosažený na hřišti.

 

 

 

VI.3  Anulování výsledků

     a/  je-li mužstvo vyloučeno nebo vystoupí v prvé polovině soutěže,nebo

nezahájí druhou polovinu soutěže, všechny jeho výsledky se anulují tj.jeho

výsledky se do soutěže nepočítají a v tabulkách neuvádějí.Takové mužstvo

se považuje za sestupující.

    b/  u mužstva, které které sehraje v jarní části alespoň jedno utkání (pak

je vyloučeno nebo vyszoupí ze soutěže) všechny jeho výsledky dosažené na

hřišti se započítávají a ve zbývajících (nesehraných) prohrává mužstvo 0:3.

Takové mužstvo se již do rozehrané soutěže nemůže vrátit a bez ohledu na

počet získaných bodů v soutěži je vždy sestupující.

 

VI.3  Anulování výsledků

     a/  je-li mužstvo vyloučeno nebo vystoupí v prvé polovině soutěže,nebo

nezahájí druhou polovinu soutěže, všechny jeho výsledky se anulují tj.jeho

výsledky se do soutěže nepočítají a v tabulkách neuvádějí.Takové mužstvo

se považuje za sestupující.

    b/  u mužstva, které které sehraje v jarní části alespoň jedno utkání (pak

je vyloučeno nebo vyszoupí ze soutěže) všechny jeho výsledky dosažené na

hřišti se započítávají a ve zbývajících (nesehraných) prohrává mužstvo 0:3.

Takové mužstvo se již do rozehrané soutěže nemůže vrátit a bez ohledu na

počet získaných bodů v soutěži je vždy sestupující.

 

VIII   PŘÍLOHA

VIII.1  Začátky utkání mistrovských soutěží

 

            Termín                                                    Začátek utkání

   Od     1.1.  do    15.2.                                         13,3o hod

           16.2.            1.3.                                         14,oo

             2.3.          15.3.                                         14,3o

           16.3.          31.3.                                         15,oo

             1.4.          15.4.                                         15,3o

           16.4.          30.4.                                         16,oo

             1.5.          15.5.                                         16,3o

           16.5.          15.6.                                         17,oo

           16.6.          31.7.                                         17,3o

             1.8.          15.8.                                         17,oo

           16.8.          31.8.                                         16.3o

             1.9.          15.9.                                         16,oo

           16.9.          30.9.                                         15,3o

           31.9          15.10.                                        15,oo

          16.10.        31.10.                                        14,3o

            1.11.        15.11.                                        14,oo

          16.11.        31.12.                                        13,3o    

 

Dnem kdy vstupuje v platnost letní čas v ČR, se stanoví začátky utkání

o 3o min.později.

 

VIII.2  Postupový klíč kategorie  „A“

Vítězem kategorie A se stává mužstvo,které se umísí na 1,místě v Přeboru.

Do přeboru postupují vítězové I.tříd.

V případě vytvoření dalších tříd bude postupový klíč vyhlášen nejpozději na

podzimní ČS.

Klesne li početmužstev ve vyšších pod stanovený počet, doplňují se tyto

třídy mužstvy z druhých, případně dalších míst,podle bodového průměru

na zápas.

 

VIII.3   Sestupový klíč kategorie „A“

Z Přeboru sestupují poslední 2 mužstva nebo mužstva, která řádně nedokončila

soutěž.

Z I.tříd v současné pro nízký počet mužstev nesetupuje nikdo.

 

 

 

VIII.4   Postupový a sestupový klíč kategorie „B“

Vítězem kategorie „B“ se stává mužstvo,které se umístí na 1.místě v Přeboru.

V přeboru při počtu přihlášených mužstev 12 a méně je jen jedna třída. Hraje se

vždy dvoukolově, poslední mužstvo sestupuje do I.třídy.

/výjimky/    a/  poslední mužstvo nesestupuje přihlásí-li se do dalšího ročníku

12 a méně mužstev,

                       b/  pokud se do nového ročníku přihlásí 13 a více mužstev, v přeboru

mají zaručenou účast mužstva, která se umístila na na 1. až 8.místě. Ostatní

tvoří  s nováčky I.třídu.

Při počtu 13 a více mužstev se hraje ve dvou třídách (přebor a I.řída).

Přebor : 8.mužstev, hraje se dvoukolově, poslední mužstvo sestupuje.

I.třída  : 5-6 mužstev, hraje se čtyřkolově (2x doma, 2x venku) vítěz

postupuje do přeboru.

Přebor : 10 mužstev, hraje se dvoukolově, dvě mužstva setupují do I.třídy.

I.třída  : 5-6 mužstev, hraje se čtyřkolově, mužstva která se umístí na 1-2

místě, postupují do přeboru.

 

TABULKA pro 5 a 6 družstev

1. kolo:               1-6             2-5             3-4

2. kolo:               6-4             5-3             1-2

3. kolo:               2-6             3-1             4-5

4. kolo:               6-5             1-4             2-3

5. kolo:               3-6             4-2             5-1

 

TABULKA pro 7 a 8 družstev

1. kolo:               1-8             2-7             3-6             4-5

2. kolo:               8-5             6-4             7-3             1-2

3. kolo:               2-8             3-1             4-7             5-6

4. kolo:               8-6             7-5             1-4             2-3

5. kolo:               3-8             4-2             5-1             6-7

6. kolo:               8-7             1-6             2-5             3-4

7. kolo:               4-8             5-3             6-2             7-1

 

TABULKA pro 9 a 10 družstev

 

1. kolo:               1-10          2-9             3-8             4-7            5-6

2. kolo:            10-6             7-5             8-4             9-3            1-2

3. kolo:               2-10          3-1             4-9             5-8            6-7

4. kolo:            10-7             8-6             9-5             1-4            2-3

5. kolo:               3-10          4-2             5-1             6-9            7-8

6. kolo:            10-8             9-7             1-6             2-5            3-4

7. kolo:               4-10          5-3             6-2             7-1            8-9

8. kolo:            10-9             1-8             2-7             3-6            4-5

9. kolo:               5-10          6-4             7-3             8-2            9-1

 

VIII.5    Pořadí mužstev v soutěži

  a/  vítězem třídy je mužstvo které dosáhne největšího počtu bodů.

   b/  pokud mají po skončení soutěže dvě nebo více mužstev stejný

pořet bodů, rozhoduje o jejich pořadí vtabulce  větší počet bodů

získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve

lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání  a posléze větší počet

branek vstřelených ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria

nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži

a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to mužstvo, které

vstřelilo v celé soutěži více branek.

   c/  o vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout losem v případě

časové tísně za účasti zástupců mužstev, kterých se tento případ týká.

(má-li se určit postupující nebo sestupující mužstvo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

     

 

       

 

         

 

  


počítadlo.abz.cz